Algemene voorwaarden GoSkate

Welkom bij de GoSkate app. GoSkate is de app voor iedere schaats- en skateliefhebber. Schaats of skate de snelste (ronde)tijden, ga de competitie aan met je vrienden, blijf je ontwikkelen om nog sneller te schaatsen en deel je vooruitgang met vrienden.

Algemeen

GoSkate is een onderdeel van Schaatsen.nl en een uitgave van de KNSB (Koninklijke Nederlandse Schaatsenrijders Bond). De app is ontwikkeld door Sportunity.

Deze Algemene voorwaarden (“voorwaarden”) zijn van toepassing op het gebruik van de app (mobiele toepassing) GoSkate, de website go-skate.nl en gerelateerde diensten. Deze voorwaarden zijn tevens van toepassing op het (online) bestellen van diensten of goederen (‘’dienst’’) via de GoSkate app of go-skate.nl. Waar ‘GoSkate’ gebruikt wordt, geldt deze voor zowel de app, de website als gerelateerde kanalen van het platform.

Door GoSkate te gebruiken of downloaden, ga je akkoord met de voorwaarden die zonder voorafgaande kennisgeving van tijd tot tijd door KNSB kunnen worden gewijzigd. De tekst van deze algemene voorwaarden is beschikbaar op de site go-skate.nl.

Onduidelijkheden over de uitleg of inhoud van één of meerdere bepalingen van onze voorwaarden, dienen te worden uitgelegd ‘naar de geest’ van deze algemene voorwaarden.

Gebruik

Algemeen

KNSB biedt geen garanties en is niet aansprakelijk voor uw activiteiten met betrekking tot de website.

Wanneer u vragen heeft op hulp nodig heeft kunt u via go-skate.nl de veel gestelde vragen bekijken en contact opnemen met onze servicedesk.

Aansprakelijkheid

Het gebruik van GoSkate is voor eigen rekening en risico. KNSB sluit iedere aansprakelijkheid voor schade ten gevolge van het bezoek van deze website, het gebruik van de daarvan verkregen informatie, software en/of diensten, of de onmogelijkheid de webpagina te kunnen raadplegen, uit.

KNSB behoudt zich het recht voor de webpagina’s naar eigen inzicht en op ieder moment te (laten) veranderen of beëindigen, met of zonder voorafgaande aankondiging. De KNSB is niet aansprakelijk voor de gevolgen van verandering of beëindiging.

KNSB aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van de door derden aangeboden informatie op Schaatsen.nl. Hieronder valt onder meer, maar niet uitsluitend, het inbreuk plegen op auteursrechtelijk beschermd werk(en) of het anderszins in strijd handelen met de intellectuele eigendomsrechten van derden.

KNSB aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade ontstaan door de inhoud van de – al dan niet door derden, waaronder ook en in ieder geval te verstaan leveranciers van KNSB, aangeboden –  informatie in GoSkate. KNSB behoudt zich dan ook het recht voor om de door derden aangeboden informatie te wijzigen en/of te verwijderen, indien de door derden aangeboden of reeds geplaatste informatie in strijd is met de wet, de belangen van overige (internet)gebruikers, andere derden of voorwaarden en/of regelingen van KNSB.

Hyperlinks

GoSkate en go-skate.nl bevatten hyperlinks naar sites die buiten het domein van GoSkate liggen. Deze links zijn als service voor de gebruiker opgenomen. Voor deze sites kunnen andere voorwaarden gelden. KNSB is op geen enkele wijze aansprakelijk voor de inhoud van deze sites. Het gebruik van de informatie achter deze hyperlinks is geheel voor eigen risico.

Auteursrecht

Op GoSkate, go-skate.nl en Schaatsen.nl rust auteursrecht. De inhoud daarvan mag dan ook niet zonder haar voorafgaande toestemming worden verveelvoudigd, gewijzigd en/of openbaar gemaakt. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de KNSB: team@go-skate.nl.

Privacy

Voor het gebruik van GoSkate geldt het Privacy Policy zoals gepubliceerd in de app en op go-skate.nl.

Informatie die u uploadt of op GoSkate plaatst, kan door anderen gezien worden, u kunt uw instelling rondom het delen van informatie altijd wijzigen via de app.

Door GoSkate te gebruiken verleent u KNSB een gebruiksrecht op alle content die op enig moment binnen GoSkate gedeeld wordt en gegenereerd wordt met uw sportieve verrichtingen. Deze content zal gebruikt worden voor het enthousiasmeren van anderen voor het gebruik van GoSkate zowel binnen als buiten het platform.

Bekijk ons Privacy Policy voor meer informatie hoe we met uw gegevens omgaan.

Toegang

KNSB kan uw account wegens ongepast gedrag verwijderen en het dienstgebruik beëindigen.

KNSB gebruikt de door u gegenereerde gegevens in algemene zin voor het gebruik en de promotie van GoSkate en go-skate.nl. KNSB behoudt zich het recht voor om gebruikers zonder voorafgaande kennisgeving de toegang tot Schaatsen.nl of een gedeelte daarvan te ontzeggen.

Gegevens KNSB

Koninklijke Nederlandsche Schaatsenrijders Bond Mississippidreef 153 3565 CE Utrecht Telefoonnummer: 088-4892000 (tussen 9.00-17.00u) E-mailadres: info@knsb.nl KvK-nummer: 40506465 BTW-nummer: NL002561293B01

Prijs

Gedurende de geldigheidsduur van de dienst worden de prijzen van de GoSkate producten niet verhoogd. Eventuele prijswijzigingen zullen van kracht worden na afloop van de geldigheidsduur van de door u afgenomen dienst.

KNSB kan op ieder moment de prijs aanpassen voor nieuwe aankopen van de dienst en voor aanvang van een verlenging van de dienst.

Bedenktijd

Binnen 14 dagen ná de totstandkoming van de overeenkomst kunt een beroep doen op uw wettelijk ontbindingsrecht. Dit betekent dat u het recht heeft om zonder opgave van reden de overeenkomst tot het gebruik van de dienst te ontbinden, tegen volledige restitutie van de prijs.

Indien u van dit ontbindingsrecht gebruik wenst te maken, kunt u dat kenbaar maken via het formulier op de website go-skate.nl of door het sturen van een e-mail naar team@go-skate.nl onder vermelding van de in het formulier op de website genoemde gegevens.

De dienst vervalt onmiddellijk na de ontvangst door de KNSB van uw beroep op het ontbindingsrecht.

U doet nadrukkelijk afstand van uw ontbindingsrecht zodra u op welke wijze dan ook gebruik maakt van de dienst.

KNSB gebruikt voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel dat u heeft gebruikt. De terugbetaling is kosteloos voor u.

Tussentijdse opzegging

U kunt de dienst niet tussentijds opzeggen, de waarde van de dienst is niet evenredig verdeeld over de duur ervan en kosten worden door team GoSkate reeds bij aanvang van de dienst gemaakt.

KNSB is gerechtigd om de dienst tussentijds direct in te trekken of op te schorten, zonder enig recht op schadevergoeding of (gedeeltelijke) restitutie van de prijs, wanneer:

  1. de door u opgegeven persoonlijke gegevens niet naar waarheid blijken te zijn ingevuld;
  2. blijkt dat u geen lid bent van de door u opgegeven vereniging c.q. organisatie of als lid geschorst of geroyeerd bent door die vereniging c.q. organisatie;
  3. achteraf blijkt dat de online betaling van de dienst niet is geslaagd of alsnog is geannuleerd;
  4. u in gebreke bent met uw financiële verplichtingen jegens KNSB of aan haar gelieerde derden;
  5. KNSB van oordeel is dat u in strijd handelt met deze voorwaarden of met enig toepasselijk reglement van KNSB of van derden of enig wettelijk voorschrift.

Klachtenregeling

Heeft u een vraag of klacht over de online bestelling of over de wedstrijdlicentie, dan kunt u die sturen naar info@knsb.nl. KNSB zal uiterlijk binnen veertien dagen na ontvangst van uw vraag of klacht reageren.

Slotbepalingen

Op de rechtsverhouding tussen u en KNSB is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Eventuele geschillen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de rechtbank Midden-Nederland, locatie Utrecht, onverminderd het recht van KNSB om een geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechtbank.

Sportunity of de KNSB zijn niet aansprakelijk voor eventuele schade die u lijdt door middel van het gebruik van de dienst in de breedste zin van het woord.

Utrecht, 03-10-2018

Ready? Set. GoSkate!

Meld je aan voor de nieuwsbrief!